Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Muriel Hoffs is een online winkel in hand gebreide producten, die via www.murielhoffs.com gekocht kunnen worden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Muriel Hoffs, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Door bij Muriel Hoffs een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Muriel Hoffs akkoord te zijn.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Muriel Hoffs worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van, door Muriel Hoffs ingeschakelde, tussenpersonen en derden.

Artikel 3 - Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod op onze website door de klant. Muriel Hoffs is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

Artikel 4 - Prijzen
4.1 De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 Verzending van bestellingen v.a €50,00 binnen Nederland zijn gratis, is de bestelling beneden de €50,00 dan wordt €3,95 verzendkosten in rekening gebracht. Verzending naar het buitenland bij bestellingen v.a. 75 euro zijn gratis, is de bestelling beneden de €75,00 dan wordt €8,95 verzendkosten in rekening gebracht.

4.3 Muriel Hoffs kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 - Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd in het geheel vooraf.

a) iDeal: bankieren via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING kan via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van de bestelling regelen. Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een pin-betaling in een winkel. Na het plaatsen van een bestelling, kunt u kiezen voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent wanneer u betalingen doet via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie: http://www.ideal.nl 

Bestellingen vanuit het buitenland: kies dan voor zelfoverboeking , PayPal of MisterCash daar worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.
b) U kunt ook zelf de betaling verzorgen door een eenmalige overboeking, via een acceptgiro of via internetbankieren. Verzending van de bestelling vindt plaats na ontvangst van het totale bedrag op rekening van Muriel Hoffs.

5.3 De klant geeft Muriel Hoffs toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Muriel Hoffs verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 7 - Klachten

7.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan door telefonisch contact met ons op te nemen of een e-mail te sturen aan info@murielhoffs.nl.

Artikel 8 - Annulering van uw bestelling

8.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling hebt geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@murielhoffs.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, kunt u deze als ontvangen beschouwen. Na annulering restitueert Muriel Hoffs het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

8.2 Ruilingen i.v.m. een verkeerde maat of als een product niet bevalt dient u binnen 8 dagen na ontvangst op het afleveradres te doen door contact op te nemen met info@murielhoffs.nl. In deze e-mail dient u uw naam en ordernummer te vermelden. Tevens geeft u aan dat u de order wenst te ruilen voor een andere maat, een ander artikel, een tegoedbon die onbeperkt geldig blijft totdat het bedrag is besteedt of het aankoopbedrag terug. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging en kunt u uw bestelling retourneren.

8.3 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld.


Artikel 9 - Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Muriel Hoffs, dan wel tussen Muriel Hoffs en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Muriel Hoffs, is Muriel Hoffs niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Muriel Hoffs.

Artikel 10 - Overmacht

Muriel Hoffs heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Muriel Hoffs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neem dan zo snel mogelijk per email contact met ons op: info@murielhoffs.com. Uiterlijk binnen twee dagen zullen wij op uw klacht reageren.

11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
• zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven;
• zullen Muriel Hoffs en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op:

Muriel Hoffs
Prins Hendrikkade 8b
1012 TK  AMSTERDAM

06-10313115
info@murielhoffs.com
www.murielhoffs.com

KvK: 37113672
BTW: NL191440218B01
IBAN: NL29 INGB 0006 3395 15

Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Muriel Hoffs.